GEBRUIK VAN DE SITE – BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

Definities

Met "Ducati" wordt Ducati Motor Holding S.p.A. – A Sole Shareholder Company - A Company subject to the Management and Coordination activities of AUDI bedoeld, een bedrijf dat gevestigd is in via Cavalieri Ducati 3, Bologna, Italië.
Met "Site" wordt de website www.ducati, com bedoeld, die door Ducati beheerd wordt en op haar naam staat.
Met "Gebruiker" of "U" wordt een willekeurige bezoeker en/of gebruiker van de Site bedoeld.

De verschillende gedeelten van de Site worden beheerd door Ducati of door derden die telkens uitdrukkelijk vermeld worden.
Deze overeenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Site en de diensten en producten die via de Site ter beschikking gesteld worden.
Deze bepalingen en voorwaarden reglementeren de verantwoordelijkheden van de Gebruiker en samen met andere aspecten de aansprakelijkheidsgrenzen van Ducati. Alvorens de Site te gebruiken moet u deze overeenkomst aandachtig en volledig lezen.
DOOR ZICH TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT ELK DEEL OF GEDEELTE VAN DE SITE AANVAARDT DE GEBRUIKER OM ZICH AAN DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN TE BINDEN EN VERPLICHT ZICH OM ZICH DAARAAN TE HOUDEN.
ALS U NIET INSTEMT MET EEN VAN DE VOORWAARDEN DIE IN DEZE OVEREENKOMST VERMELD ZIJN DAN MAG U DE SITE NIET GEBRUIKEN.

Eigendomsvoorbehoud

De Gebruiker erkent dat de informatie, de gegevens, de software, de foto's, de grafieken, de video's, de grafische elementen, de muziek, de geluiden, de beelden, de illustraties, de tekeningen, de pictogrammen en elk ander materiaal op deze Site exclusief eigendom van Ducati en/of derden zijn.
De verveelvoudiging, de reproductie, ook gedeeltelijk, het downloaden, het opslaan, de publicatie of de verspreiding met elk middel en meer in het algemeen elke daad van beschikking over of gebruik van informatie of materiaal afkomstig van deze Site, in elke vorm, via bestaande of in de toekomst te ontwikkelen media en technologieën, is verboden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Handelsmerken

"Ducati" en "Ducati Corse" zijn geregistreerde figuratieve en denominatieve handelsmerken die het eigendom zijn van Ducati Motor Holding S.p.A., net zoals alle logo's die op de Site gebruikt worden en die geregistreerd zijn als handelsmerken door Ducati Motor Holding S.p.A. De handelsmerken en de logo's van derden die op de Site staan zijn exclusief eigendom van de betreffende houders.
Het gebruik of de verveelvoudiging in welke vorm en op welke wijze dan ook van deze handelsmerken en logo's is verboden.

Toegestaan gebruik

De Gebruiker mag de Site uitsluitend voor wettige doeleinden gebruiken en mag de Site niet voor enige speculatieve of frauduleuze activiteiten gebruiken.
Het is uitdrukkelijk verboden om elk deel of gedeelte van de Site, de informatie of het materiaal op de Site voor commerciële of reclameactiviteiten van welke aard dan ook te gebruiken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ducati.
De Gebruiker verklaart dat hij/zij meerderjarig is (in Italië is dit de 18-jarige leeftijd) of in ieder geval oud genoeg is om de wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden die uit het gebruik van de Site voortvloeien op zich te nemen en in ieder geval ouder is dan 14 jaar. Als dit niet het geval is mag de Gebruiker geen gebruik maken van de Site.
Het is in strijd met de wet om contractuele voorstellen onder valse naam of met een ongeldige credit card te doen.
De Gebruikers die frauduleuze of illegale handelingen verrichten zullen wettelijk vervolgd worden.

Garanties

Behoudens de garanties die uitdrukkelijk vermeld zijn en door de betreffende fabrikant of leverancier verleend worden, liggen alle producten en diensten op de Site ten grondslag aan "de feitelijke staat" en "zoals zij beschikbaar zijn", zonder garanties van enige aard, hetzij expliciet hetzij impliciet.
Er wordt geen enkele garantie gegeven met betrekking tot het volgende: (i) een Gebruiker krijgt de leverbare goederen of de diensten via deze Site tegen de laagste prijs op de markt; (ii) het gebruik van deze Site is foutloos; (iii) met betrekking tot de resultaten die bereikt kunnen worden door deze Site te gebruiken of (iv) met betrekking tot de zorgvuldigheid, de betrouwbaarheid of kwaliteit van elke inhoud met betrekking tot informatie, diensten, adviezen of geleverde of beschikbaar gestelde goederen via deze Site.
De Gebruiker verklaart uitdrukkelijk dat het gebruik door hem/haar van de Site uitsluitend voor zijn/haar eigen risico is.

Kenmerken van de producten en diensten

Tot de Site hebben gebruikers uit de hele wereld toegang en de Site kan verwijzingen naar producten en diensten bevatten die niet beschikbaar of verboden zijn in het land waar de Gebruiker woonachtig is. Het feit dat deze verwijzingen voorhanden zijn betekent niet dat Ducati van plan is om deze producten en diensten beschikbaar te stellen in het land van de Gebruiker of dat deze producten en diensten in het land van de Gebruiker wettig gebruikt mogen worden.
Ducati behoudt zich het recht voor, zonder enige voorafgaande kennisgeving, om bepaalde producten of diensten niet beschikbaar te stellen of de kenmerken ervan op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting te wijzigen.
Alle producten en diensten die uitdrukkelijk bestemd zijn voor de verkoop of die in ieder geval voorhanden zijn op de Site zijn uitsluitend bestemd voor de verkoop of het gebruik in de aangegeven landen. De kenmerken van de producten en de diensten kunnen op basis van de landelijke wettelijke voorschriften van land tot land verschillen en dit geldt ook voor de beschikbaarheid ervan.

Alle producten en de betreffende technische gegevens, illustraties en informatie op deze site zijn "in de feitelijke staat" en "zoals zij beschikbaar zijn", zonder garanties van enige aard, hetzij expliciet hetzij impliciet. Deze informatie die geleidelijk geactualiseerd wordt, geldt louter als richtsnoer en is niet bindend voor Ducati. Ducati kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele tekst- en/of vertaalfouten.

Niet alle kleuren en modellen zijn in elk land leverbaar. Ducati behoudt zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan elk product aan te brengen, zonder verplicht te zijn tot voorafgaande kennisgeving of deze wijzigingen aan reeds verkochte producten aan te brengen. Nadere kenmerken van de producten zijn vermeld in de betreffende gebruiks- en onderhoudshandleidingen. De afgebeelde producten zijn geen definitieve modellen en zijn dus onderhevig aan wijzigingen, ook relevante wijzigingen, naar het oordeel van Ducati, zonder dat zij verplicht is tot voorafgaande kennisgeving.

ER WORDT OP GEWEZEN DAT SOMMIGE LANDEN DE IMPORT, DE GOEDKEURING EN HET GEBRUIK VAN VOERTUIGEN OF PRODUCTEN DIE NIET VOLGENS DE EIGEN SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN GECONSTRUCTUEERD ZIJN VERBIEDEN.  VOOR NADERE INFORMATIE MOET DE GEBRUIKER CONTACT OPNEMEN MET ZIJN/HAAR EIGEN PLAATSELIJKE VERTROUWDE DUCATI DEALER.

Algemene beperking van de aansprakelijkheid

De informatie, de software en de diensten die inbegrepen of beschikbaar zijn via de Site kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten.
De informatie die op de Site staat is onderhevig aan periodieke veranderingen. Ducati en/of haar respectievelijke leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of veranderingen aan de Site en/of aan de geboden diensten aanbrengen.
Ducati en/of haar respectievelijke leveranciers geven geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, afwezigheid van virussen of andere elementen die schade kunnen aanrichten, zorgvuldigheid van de informatie, de software, de diensten of de betreffende grafische afbeeldingen op de Site of de diensten die met betrekking tot welke doeleinden dan ook aangeboden worden.
In geen geval kunnen Ducati en/of haar leveranciers aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte, morele, incidentele, speciale of gevolgschade of voor schade van welke aard dan ook met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld, schade vanwege gebruiksverlies, verlies van gegevens of winstverlies, voortvloeiend uit, of op de een of andere manier verbonden met het gebruik of de uitvoering van de Site of eventuele diensten die hierop voorhanden zijn, vertraging of onmogelijkheid om de Site of de eventuele diensten die hierop voorhanden zijn te gebruiken, de levering of de niet levering van de diensten, of elke informatie, software, dienst of betreffende grafische afbeeldingen die via de Site verkregen zijn.
DUCATI KAN IN GEEN GEVAL EN OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SCHADE OF LETSEL, VERLIES EN PLICHTSVERZUIM VEROORZAAKT DOOR DIENSTEN OF DELEN VAN DE SITE WAAROVER ZIJ NIET RECHTSTREEKS HET BEHEER HEEFT.
In geen geval kunnen Ducati en haar directeuren, werknemers of medewerkers aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, verlies, vordering, schade, direct of indirect van welke aard dan ook, ook indien ontstaan door een contract of een civielrechtelijk strafbaar feit, of op enige manier verbonden met een gebruik van de Site dat niet in overeenstemming is met deze bepalingen en voorwaarden, ook als Ducati op de hoogte gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schade.  
Als Ducati ondanks het bovenstaande toch aansprakelijk gesteld wordt voor schade of verlies met betrekking tot het gebruik van deze Site aanvaardt en erkent de Gebruiker dat de aansprakelijkheid van Ducati in geen geval de door de Gebruiker gemaakte kosten (indien voorhanden) voor het gebruik van de Site kan overschrijden.

De op deze Site gepubliceerde foto's laten alleen professionele rijders onder gecontroleerde omstandigheden op het circuit zien. Dit rijgedrag mag op geen enkele manier nagedaan worden omdat dit gevaarlijk kan zijn voor uzelf of andere circuit- of weggebruikers.

Derden

Als u deze Site gebruikt om een bestelling, een reserveringsaanvraag te versturen of in het algemeen om welke werkzaamheden dan ook voor of in opdracht van een derde ("Derde") uit te voeren, bent u aansprakelijk voor alle fouten in de juistheid van de informatie die verstrekt wordt met betrekking tot dit gebruik. U bent verplicht om de Derde in te lichten over alle bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de koop, de reservering of de werkzaamheden die via deze Site uitgevoerd worden, met inbegrip van alle toepasselijke regels en restricties alsmede met betrekking tot de kenmerken van de producten of de diensten.
Elke Gebruiker die gebruik maakt van deze Site voor of in opdracht van een Derde verplicht zich om Ducati schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke aansprakelijkheid voor verlies, schade, vorderingen en claims (inclusief kosten van verweer) met betrekking tot de Derde of met betrekking tot elke niet nakoming van de Gebruiker voor wat betreft de aangegane verplichtingen zoals hierboven beschreven.
De Gebruiker is rechtstreeks aansprakelijk voor elke verzonden bestelling of reservering inclusief de betreffende kosten, lasten en nakoming van de betreffende verplichtingen indien de Derde in gebreke blijft.

Verbindingen (links) met andere Websites en Diensten

De Site bevat verwijzingen naar producten en diensten die geleverd worden door derden of links met websites van derden.
Ducati verleent geen enkele garantie en kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden met betrekking tot de inhoud en de informatie die door deze derden verstrekt worden, de volledigheid of juistheid ervan en ook niet met betrekking tot de inhoud van de websites van deze derden.
Ducati verleent geen enkele garantie en kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor wat betreft de inhoud, de beschikbaarheid, de werking en de nakoming van elke website die met deze Site verbonden kan zijn of vanwaar men toegang tot deze Site kan hebben.
DE VERBINDING VAN ANDERE SITES MET DEZE SITE VIA HYPERTEKSTUELE VERBINDINGEN (LINKS) MET DE HOOFDPAGINA (HOME PAGE) KAN TOT STAND GEBRACHT WORDEN NA EEN AAN DUCATI GERICHT VERZOEK. DUCATI BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE TOESTEMMING VOOR DE LINK TE WEIGEREN INDIEN EEN DERGELIJKE VERBINDING OP DE EEN OF ANDERE MANIER SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOOR DUCATI KAN VEROORZAKEN (MET INBEGRIP VAN SCHADE AAN HET IMAGO EN DE GOEDE NAAM VAN DUCATI), DIT NAAR HAAR EIGEN ONAANVECHTBAAR OORDEEL.
ZOGEHETEN DIEPE HYPERTEKSTUELE VERBINDINGEN (DEEP LINKS) OF MET TECHNIEKEN DIE EROP GERICHT ZIJN OM DE HERKENNING VAN DE EIGENAAR VAN DE INHOUD (FRAMING) TE VERHINDEREN (OF AF TE SCHERMEN) ZIJN UITDRUKKELIJK VERBODEN.

Bescherming van de geheimhouding

Ducati heeft een groot respect voor de privacy van de Gebruikers. De gegevens die eventueel door de Gebruiker via de Site aan Ducati medegedeeld worden zullen uiterst zorgvuldig verwerkt worden en met alle middelen die bedoeld zijn om de veiligheid ervan te garanderen, met volledige inachtneming van de geldende Italiaanse wetgeving die ter bescherming van de geheimhouding ingesteld is.
Om de activering van specifieke functies mogelijk te maken kan de Site in sommige gevallen gebruik maken van zogeheten cookies. De Gebruiker kan, naar zijn/haar eigen vrije keuze op de hoogte gesteld worden over het gebruik ervan of het gebruik van deze middelen verhinderen door de opties met betrekking tot zijn/haar browseprogramma te wijzigen.

Gedeelten en inhoud verstrekt door derden

De Site bevat ook gedeelten, bijdragen, artikelen en in het algemeen materiaal dat verzorgd of verstrekt wordt door derden ten opzichte van Ducati.
Ducati kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden met betrekking tot de wettigheid, waarheidsgetrouwheid, volledigheid of elke andere eigenschap met betrekking tot wat in deze materialen of gedeelten van de Site vermeld is of voorkomt.
De aansprakelijkheid met betrekking tot datgene wat dit materiaal of deze gedeelten van de Site bevatten, met inbegrip van het eigendom en de wettigheid voor wat betreft het gebruik van teksten, beelden, foto's, muziek, filmopnamen e.d. is uitsluitend van de aangegeven derde.
Eventuele vorderingen met betrekking tot de inhoud van het materiaal of de gedeelten van de Site kunnen uitsluitend rechtstreeks ingesteld worden en uitsluitend jegens de respectievelijke auteurs of redacteurs.

Meldingen en klachten

Ducati zet zich in naar aanleiding van een met redenen omkleed schriftelijk verzoek daartoe of een e-mail bericht aan Ducati gericht, om het materiaal op de Site dat eigendom is van anderen dan degene die als auteur van het materiaal vermeld is of degene die als redacteur van dat gedeelte van de Site vermeld is, die rechtmatig enige rechten of belangen met betrekking tot het materiaal zelf of de inhoud ervan kunnen opeisen of indien het materiaal of de inhoud ervan enige belangen of rechten die bij de wet beschermd worden schaadt, tijdig te verwijderen.

Voor alle meldingen, klachten of informatie wordt de Gebruiker verzocht om te schrijven naar:

Ducati Motor Holding S.p.A., via Cavalieri Ducati 3, 40132 Bologna, Italië.
Fax: 051 6413879
E-mail: contact_us@ducati.com

Beëindiging van de dienst

DUCATI KAN DE TOEGANG DOOR DE GEBRUIKER TOT DE HELE SITE OF EEN GEDEELTE VAN DE SITE TE ALLEN TIJDE, ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING EN NAAR HAAR EIGEN OORDEEL BEËINDIGEN OF OPSCHORTEN.

Volledige overeenkomst

Deze bepalingen en voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Ducati met betrekking tot uw gebruik van de Site en komen in de plaats van elke vorige overeenkomst of verklaring.
De Gebruiker is er van op de hoogte dat de koop of de reservering van producten, artikelen of diensten, de gebruikmaking van bijzondere diensten of specifieke delen van de Site onderworpen zijn aan nadere wettelijke en/of contractuele voorschriften zoals telkens op de Site vermeld wordt.
DUCATI BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN TE ALLEN TIJDE NAAR HAAR EIGEN OORDEEL TE WIJZIGEN WAARBIJ DE NIEUWE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VIA DE SITE BEKEND GEMAAKT ZULLEN WORDEN. DE NIEUWE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN ZULLEN IN WERKING TREDEN EN VAN KRACHT WORDEN VANAF HET MOMENT WAAROP ZIJ OP DE SITE GEPUBLICEERD WORDEN.
HET GEBRUIK VAN DE SITE DOOR DE GEBRUIKER IS GEREGELD DOOR DE BEPALINGEN EN DE VOORWAARDEN DIE OP HET MOMENT VAN GEBRUIK OP DE SITE GEPUBLICEERD ZIJN.

Scheidbaarheid

De titels van de clausules die hier gebruikt zijn, zijn uitsluitend gemakshalve gebruikt en kunnen op geen enkele wijze de interpretatie van deze bepalingen en voorwaarden beïnvloeden of afbreuk daaraan doen.
Als er een clausule of deel van een clausule van deze overeenkomst nietig beschouwd mocht worden omdat deze in strijd is met een toepasselijke wettelijke bepaling, blijven alle overige bepalingen en clausules of delen van clausules volledig geldig en van kracht.

Taal

Deze bepalingen en voorwaarden worden opgesteld in de Italiaanse en Engelse taal. Indien er enige afwijking tussen de teksten in deze twee talen ontstaat of twijfels over de opvatting ervan bestaan, zal de versie in de Italiaanse taal doorslaggevend zijn.

Toepasselijke wet en bevoegde rechterlijke instantie

DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN WORDEN GEREGELD EN GEÏNTERPRETEERD DOOR DE ITALIAANSE WET.
Voor elk geschil dat uit deze bepalingen en voorwaarden voortvloeit of daarmee verband houdt is uitsluitend de Rechtbank te Bologna, Italië bevoegd.
Voor al datgene wat niet uitdrukkelijk hierin bepaald is zijn de geldende wettelijke bepalingen van het Italiaanse rechtsstelsel van kracht.